Kort förklaring av menypunkter

KORT FÖRKLARING AV MENYPUNKTER OCH BEGREPP I GOLDEN EDI

· GEDI-profil

o En profil kan sägas vara kopplingen mellan den interna funktionaliteten i Dynamics Nav och Golden EDIs Cloud Service. En profil kan dock även vara användbar för ex. PDF-hantering utan att koppling behövs till Cloud Servicen.

o En del information under GEDI-profilen är rent informativ medan annan information kan användas i någon funktion. Inställning görs på kunden/leverantören och som sedan överförs till dokumentet som skapas.

· GEDI meddelandekod

o Meddelandekoder läggs upp för vilka meddelande man ska hantera och vilken riktning de har, upp, ner, internt, kontroll eller meddelandet ska avslutas direkt. I uppsättning av meddeladekoder kan man även göra inställning för hur många dagar tillbaka man vill spara meddelande av olika typer. Jobbkön ska sättas upp med att köra en rensningsfunktion som inkluderas i Golden EDI.

· GEDI meddelandeval

o Grundförutsättning för att en meddelandekod ska hanteras är att koden finns angiven i någon av inställningarna under meddelandeval.

o Meddelandeval är inställning för vilken meddelandekod som ska användas i de fall det gäller att lyssna på händelser, exempelvis på en bokföring av faktura.

· GEDI mappning

o Mappning är grundfunktionen för Golden EDI. Det är denna tillsammans med övriga inställningsmöjligheter som gör att programmering av EDI-flöde kan undvikas.

o Mappningen används i de tre olika riktningar som ett meddelande kan ha, d.v.s. inkommande, utgående eller föremål för att bli kontrollerade.

· GEDI meddelandeinställning

o I meddelandeinställning kopplas profil, meddelandekod och mappningsinställning samman. Det blir på så sätt den inställning som styr, om och hur, en funktion ska hanteras för en specifik part.

· GEDI konvertering

o Konverteringsfunktionen ger möjlighet att konvertera inkommande eller utgående information så att interna systemet eller mottagande part får information på det sätt som förväntas. Exempelvis styr mottagande part hur momssatser skall benämnas och då behöver man konvertera de interna momssatserna innan de skickas. Valuta är en annan vanlig konvertering där det ibland önskas kod för den lokala valutan och ibland får det inte vara någon kod.

· GEDI statusfunktion

o Som statusfunktion finns två huvudfunktioner, det första är kopplat till den interna hanteringen av ett dokument och det andra är kopplat till resultatet från Golden EDIs Cloud Service.

· GEDI meddelandekö

o Meddelandekön används för att läsa, skriva och kontrollera meddelande. Kön kan köras manuellt eller via standard jobbkö.

· GEDI meddelanderader

o I meddelanderader så ligger den information som ska hanteras i flödet. Ett meddelande delas med en rad för varje del i meddelandet. På så sätt kan informationen, i princip, vara hur bestående av obegränsat antal rader.

· GEDI meddelandelogg

o Meddelandeloggen sköts på två olika sätt, det ena sättet sköts av systemet och det andra genom egen inställning i mappningen. Systemet skapar automatiskt logg vid fel i skrivning av meddelande. Vid ett fel i skrivning kan även ett meddelande skapas till systemansvarig via meddelandeval och inställning till denna. Meddelandeloggen har alltid en koppling till den rad i meddelandekön som loggen är skapad ifrån.

· GEDI statustransaktioner

o Statustransaktioner skapas lite olika beroende på vilket moment det är som hanteras och visas i listor över dokument. Exempelvis försäljningslista och lista över bokförda fakturor.

· GEDI försäljningslista

o Lista som är filtrerad för de ordrar som har GEDI-profil ifylld.

· GEDI bokförda försäljningsfakturor

o Lista som är filtrerad för de fakturor som har GEDI-profil ifylld.

· GEDI bokförda försäljningskreditnotor

o Lista som är filtrerad för de kreditnotor som har GEDI-profil ifylld.

· GEDI inköpsfakturor

o Lista som är filtrerad för de inkommande leverantörsfakturor som har GEDI-profil ifylld.

· GEDI inköpskreditnotor

o Lista som är filtrerad för de inkommande leverantörskreditnotor som har GEDI-profil ifylld.

· GEDI Leveransavisering

o Tilläggsfunktion som utökar systemets standardfunktion så att en komplett leveransavisering kan skapas. Kostnad för funktionen debiteras separat.

· GEDI försäljningspriser

o Lista som visar information kopplat till PRICAT, om detta används i EDI-flödet.

· GEDI försäljningspris ändringsformulär

o Lista som används för att bearbeta priser innan PRICAT skickas.

· GEDI mappningsbibliotek

o Bibliotek över mappningar som är tillgängliga som används för att beställa mappningar från Golden EDIs Cloud Service.

· GEDI klassinställning

o Används för att välja fält som identifierar inkommande information. Normalt inget som ändras.

· GEDI kontrollmeddelande

o I kontrollmeddelande ska markering för manuell direktkörning vara markerad. Detta innebär att meddelandet körs automatiskt när det beställs. Anledningen är att man oftast vill ha en direktrespons på kontrollen som görs. Exempelvis vill man få meddelande direkt vid en fakturering att det saknas information eller man har felaktig information innan själva fakturan blir skapad.

· GEDI pulsslag

o Under jobbkö finns en inställning för att ange om jobbkön ska skicka pulsslag till Golden EDIs Cloud Service. Om inställning görs under jobbkön så ska det också göras en inställning under meddelandevalet kallad kör pulsslag. Denna ska i sin tur vara kopplad till en egen jobbkö som enbart kör pulsslagen.

· Standard jobbkö

o För att köra Golden EDI med automatik så behövs det en uppsättning av jobbkö för denna. Om man vill ha övervakning av jobbkön, via Cloud Servicen, så kan man även lägga upp en jobbkö som skickar ut pulsslag.

· GEDI aviseringsmail

o Aviseringsmail kan sättas upp för att aktiveras för olika händelser. Man kan sätta upp aviseringar för fel som uppstår, för att indikera att order har kommit in, för att avisera att en faktura är utskickad, m.m.

20190307